Persönlichkeiten


Viktor Budarin

1935–2014

Rem Vyakhirev

1935–2014

Vasily Dinkov

1924–2001

Alexander Kozlov

1952–2017

Aleksey Kortunov

1907–1973

Valery Musin

1939–2015

Boris Fyodorov

1958–2008